KRM

Industriteknologi

Vg2


Vi inviterer til Maskinsafari

Tid: Tirsdag-fredag kl. 09-14

Varighet: 1-2 timer

Oppmøte: IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum Øvre Strandgt. 88/Andasmauet 15 i Gamle Stavanger.

Målgruppe: Elever ved VG 2 Industriteknologi

Antall elever: Maks 20

Innhold: Skolene kan velge mellom

1. Maskinsafari i hermetikkfabrikken. Fokus her vil være på mekanisering i hermetikkindustrien. Vi setter igang en tredemaskin, to falsemaskiner, vaskemaskin og pakkemaskin.

2. Falsemaskinsafari. Fokus vil være på utviklingen av falsemaskiner i Stavanger. Museet har utstilt en rekke falsemaskiner utstilt. Elevene får lære om utvikling og prinsipper rundt falsemaskinene.

Kunnskapsløftet:

Tilbudet oppfyller kompetansemål etter produksjon og tjenester, konstruksjons - og styringsteknikk og produktivitet og kvalitetsstyring

Kjerneelementer

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bruk av verneutstyr. Kjerneelementet handler om å bruke maskiner og utstyr i tråd med regelverk på en sikker måte. Det handler også om å bidra til gode holdninger og nødvendig kunnskap om gjeldende regelverk, risikovurdering og helse-, miljø- og sikkerhetspraksis ved produksjon av varer og tjenester.

Teknologi
Kjerneelementet teknologi handler om kunnskaper og ferdigheter innenfor mekaniske og automatiserte innretninger og samspillet mellom disse. Kjerneelementet handler også om kompetanse i bruk av tegninger, arbeidsbeskrivelser, verktøy, maskiner og bruk av innretninger for styring, overvåking, feilsøking, optimalisering, vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr. Det handler også om erfaring med tekniske løsninger og å kunne anvende tilgjengelig teknologi.

Industriell produksjon
Kjerneelementet industriell produksjon handler om produksjon, tjenester og dokumentasjon. Kjerneelementet handler også om kunnskaper og ferdigheter om hele prosessen fra idé til ferdig produkt eller tjeneste. Det omfatter også å kunne bruke systemer for planlegging og dokumentasjon og å få erfaring med digitaliseringen i produksjonsprosesser og i arbeid med tjenester. Videre handler det om trening i å tenke kreativt og vurdere bærekraftige løsninger.


Tverrfaglige emner: Bærekraftig utvikling handler om å gi elevene teknologiske kompetanse og kunnskap om sammenhengen ,mellom teknologi og de sosiale , økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling.