KRM

To arbeidsreglement i hermetikkindustrien

og lovene de bygget påLOV OM TILSYN MED ARBEIDE I FABRIKER

I 1892 kom den første loven for industriarbeidere Lov om tilsyn med Arbeide i Fabriker, Fabrikktilsynsloven. Loven gjaldt for industriarbeidere, og formålet var å forebygge ulykker og helsefare, og det ble blant annet opprettet et statlig tilsyn. Loven innskrenket særlig bruken av barnearbeidere og anses som forløperen til Svangerskapsloven. Senere ble det også innført regler om arbeidstid.

Barnearbeid

Loven innskrenket særlig bruken av barnearbeid.

§ 17. Barn under 14 år må ikke anvendes til arbeid som går inn under denne loven. Imidlertid kan barn mellom 12 og 14 år med tilsynets tillatelse anvendes inntil 6 timer daglig til lettere arbeider, som ikke skader deres sunnhet eller hemmer deres legemlige utvikling når legeattest fremskaffes om at deres helsetilstand ikke gjør dem uegnet til det arbeidet de skal utføre. […]

Unge mennesker mellom 14 og 18 år må ikke anvendes til arbeid over 10 timer daglig, og i alderen mellom 14 og 16 år kun til lettere arbeider som ikke skader deres sunnhet eller hemmer deres legemlige utvikling.

§ 18. På formiddagen og ettermiddagen skal barn og unge mennesker under 18 år, senest 4 1/2 time etter at de har begynt på arbeidet, ha en pause på ½ time. Unge mennesker skal, når arbeidet varer over 8 timer, ha en time fri til middagshvile.

I pausen har de ikke lov til å arbeide og de kan kun oppholde seg i arbeidsrommet hvis den delen av driften hvor de er sysselsatt er fullstendig innstilt, eller hvis tilsynet gir dem tillatelse til det.

§ 19. Barn og unge mennesker under 18 år må ikke sysselsettes før kl. 6 om morgen eller etter kl. 8 på kvelden.

§ 20. Personer som enda ikke er utskrevet av folkeskolen må ikke anvendes til arbeid som går inn under denne lov i undervisningstiden eller i timen før undervisningen begynner. […]

Ordninger som gjaldt gravide, fødende og kvinner i barsel.

Den første retten til barselpause ble etablert. Selv om Fabrikktilsynsloven kan forstås som en forløper til svangerskapspermisjonen vi kjenner i dag, var den langt mindre omfattende. Men kvinner fikk rett til seks ukers barselspause etter fødselen.

§ 21. Det må ikke tillates kvinner å arbeide de første 6 ukene etter at de har født. Dette tidsrommet kan dog i enkelte tilfeller innskrenkes til 4 uker, når vedkommende kvinne kan fremlegge vitnesbyrd fra en lege om at hun uten skade kan utføre arbeidet sitt.

Eksempel på arbeidsreglement som bygger på Fabrikktilsynsloven av 1892. Fra John Braadlands Hermetikfabrik Ltd, Stavanger 23. oktober 1913. "Saafremt tvistigheder skulde opstaa eller der i fremtiden skulde vise sig nødvendig at gjøre forandringer med dette reglementet, skal saavel arbeidsgivere som arbeidere underkaste sig de i loven gjældende bestemmelser" (Punkt 20 i Arbeidsreglement for John Braadland Hermetikfabrik Ltd. 1913)

Faksimile: Norske Hermetikkmuseum/MUST


ARBEIDERVERNLOVEN AV 1936 hadde et større virkeområde en de tidligere arbeidervernlovene. Den skilte ikke mellom ulike typer arbeidstakere eller ulike virksomheter. Loven ga nye prinsipielle regler om vern mot usaklig oppsigelse og rett til ferie.

Arbeidervernloven av 1936 dekket med få unntak alle arbeidsforhold på fastlandet. Med denne loven fikk vi blant annet regler om vern mot usaklig oppsigelse og rett til ferie. Arbeidervernloven ble stående med enkelte mindre endringer fram til 1956, da en ny lov ble vedtatt. Nye regler i denne loven var blant annet om det organiserte vernearbeidet og om oppsigelsesvern for sykmeldte arbeidstakere.

"Arbeidere, arbeidsgivere og funksjonærerer skal nøie påse av arbeidervernloven og dette arbeidsreglementet blir respektert"

Eksempel på arbeidsreglement som bygger på Arbeidervernloven (Lov om arbeidervern) fra 1936.

Hos Stavanger Preserving Co A.S, ble arbeidsreglementet innført 8. juli 1937. I § 14 (Faksimile: Norsk hermetikkmuseum/MUST)

To arbeidsreglement i hermetikkindustrien