KRM

Kvindelige hermetikarbeideres forening

Stiftet 10. mars 1901

Blikkenslagerkonflikten i Stavanger i 1901 dreide seg opprinnelig om arbeidstidens lengde. I Blad fra Hermetikkindustriens historie skriver Carl Fred. Kolderup: "På dette tidspunkt gjaldt konflikten ikke lenger bare arbeidstidens lengde, der var kommet til det forhold at flere kvinner hadde "satt seg ved loddebordene", altså delvis overtatt mannfolkarbeidet, Dette, sammen med at kvinnene nevner at de ikke var organisert, ble ikke hengende lenge i luften."

I Stavanger Aftenblad 27. 2. 1901 kunne man lese følgende inserat underskrevet Fabrikkvinder:

"Da vi ikke er organiserede og saaledes ikke har nogen talsmand, anmoder vi herigjennom vore ærede principaler om at faa beholde vor gamle middagstid kl. 12. Som enhver kan forstaa, har en flerhed av os kvinder familie, og da at to middagstider er ikke hyggeligt, Vi har ingenting mod omlægning av arbeidstiden forresten, bare vi faar beholde vor gamle middagstid. Fabrikkvinder."

Lørdag 9. mars kunne man lese denne notisen i Aftenbladet:

"Hastemøde. Samtlige kvindelige hermetikarbeidersker innbydes herved til Møde i Tømmer- og Indredningssnedkrenes nye lokale "Samhold" i morgen, Søndag den 10de kl. 6 Efterm. til Drøftelse av Opprettelse av Fagforening. Fru Gjøstein holder Indledningsforedrag. Alle kvindelige Arbeidere ved de hermetiske Fabriker maa møde. Kun for Kvinder. Indgang fra Hetlandsveien. Stavanger Blikenslagerforening."

Notisen er underskrevet Stavanger Blikkenslagerforening, som bestod kun av menn. Var det fra deres side et forsøk på å skaffe seg regulære støttetropper i den spente situasjonen som blikkenslagerne befant seg i? Foreningens formann hadde nemlig offentlig truet alle som på noen måte drev streikebryteri.

Kvinnenes møte 10. mars ble en stor suksess og 200 kvinner besluttet å danne forening. Kvinneforeningen ble konstituert 13. mars 1901. Kontingenten var 10 øre uken.


Det vakte oppsikt at Chr. Bjelland sa opp tre av sine kvinnelige arbeidersker som engasjerte seg i foreningsarbeidet. Fru Helleland - en av de oppsagte fra Bjelland - ble valgt til formann, og under medlemsmøtet 17. mars ble følgende resolusjon vedtatt:

Hermetikkarbeiderskernes Forening samlet til møde, maa paa det kraftigste protestere mot enkelte hermetikfabrikanters skammelige optreden mod kvindelige arbeidere, der har meldt sig inn i vor forening. Vi kan ikke tro andet at alle bra mennesker maa harmes over, at vi skal negtes ret til at staa i forening, medens baade fabrikanter og mandlige arbeiderdere uantastet skal have denne ret.

Kvindelige hermetikarbeideres forening